Wat doen we?

Portfolio

Teambegeleiding & Bemiddeling

Pionier blijf je niet voor eeuwig

Het management van een pioniersorganisatie in de sociale sector merkt dat het steeds vaker hapert bij het nemen van besluiten. Samen maken we een analyse van het circulaire gedragspatroon dat hen in de greep houdt. De innerlijke familie en deep democracy geven inzicht in hoe dat patroon te doorbreken.

Een besluitvaardig team met Deep Democracy

Een team ervaart problemen bij de eigen besluitvorming. Besluitvorming duurt lang, toch blijven zaken onbesproken. Er lijkt sprake van twee kampen en iedereen wil over alles meepraten. Met hulp van Deep Democracy krijgt het team inzicht in hun ‘niet gevoerde gesprek’ en worden concrete afspraken gemaakt over hoe het team sneller en effectiever tot besluitvorming kan komen. Met hulp van de eerder benoemde talenten bekijken we hoe het team elkaar kan helpen zich verder te ontwikkelen.

Dualiteit tussen 'het ik' en 'het wij' m.b.v. de innerlijke familie

Een goed functionerend team heeft ontdekt dat de meerderheid in meer of mindere mate bezig is een andere baan te vinden. Voornamelijk vanwege persoonlijke redenen. Het team zoekt een modus om daar op een goede manier mee om te gaan. Met het team onderzoek ik de dualiteit tussen het ik en het wij en in de ‘innerlijke familie’ van elk teamlid afzonderlijk. We formuleren een nieuwe leervraag voor het team die past bij deze situatie.

Analyse disfunctioneel circulair gedragspatroon Managementteam

Binnen een zorginstelling speelt al langere tijd een ernstig verstoorde relatie tussen de nieuwe directeur en een regiomanager. Dit conflict loopt door in de hele organisatie en verstoort de effectiviteit van het MT. Middels individuele gesprekken met alle MT-leden is in een MT-sessie het circulaire patroon in het systeem in beeld gebracht en is toegewerkt naar een oplossing.

Team(talent)begeleiding Bibliotheek

Na een reorganisatie is een samengesteld team stilgevallen. Hun leidinggevende heeft te horen gekregen dat ‘de rem er af moet’. Ik heb enkele coaching sessies met de leidinggevende ten aanzien van natuurlijk leiderschap en begeleid het team naar een concreet plan. De 1e teamsessie is geweid aan hoe het team zich verhoudt tot de organisatiemissie en wat zij als hun gezamenlijk doel ervaren. Verder benoemen we individuele talenten. In de weken daarna volgt een ronde individuele gesprekken, waarbij elk persoon voor zichzelf een concreet resultaat met een leervraag vaststelt. In de 2e teamsessie deelt het team de individuelen doelen en leervragen. Ik geef mijn analyse van het teamsysteem en we bespreken dat. Het team vult samen een BMC-matrix in en bepaalt zo met welke activiteiten het wil stoppen, welke het wil behouden en op welke het extra energie willen in zetten. De directeur gaat akkoord met dit plan. Het team gaat aan de slag.

Invoeren talentmanagement bij twee jeugdhulporganisaties.

Middels een train-de-trainer talentmanagement hebben teammanagers geleerd talent en leervraag van medewerkers te helpen benoemen. Vervolgens krijgt elk team een talentsessie waarin talenten zijn benoemd. Verschillende teams hebben een vervolgsessie over talentsamenwerking binnen een zelf organiserend team. In sommige gevallen, waar de samenwerking stroef verliep, is het disfunctionele circulaire patroon in beeld gebracht. Aanvullend is een personeelsgesprekcyclus ontwikkelt waarin talent en leervraag vast onderdeel zijn. Op de Open Space van één van de organisaties is spontaan het talent van de organisatie benoemd.

(Talent)begeleiding team WRR

Een stafafdeling van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid leert zichzelf middels talentmanagement beter positioneren binnen de eigen organisatie.

Diagnose & Advies

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.

Systemische organisatiebegeleiding bij hiërarchisch conflict

In een kleine ideële organisatie, onderdeel van een internationaal netwerk, speelt een conflict tussen bestuur en directeur. Tevens is er onrust tussen directeur en een zwaar belast coördinatieteam. Een deel van de problemen speelden ook bij de vorige directeur. Mijn interventie bestaat uit het in kaart brengen van het sociale systeem en de circulaire patronen. Daarnaast heb ik 2 sessies met het coördinatieteam en voer ik individuele gesprekken. Eén teamlid krijgt aanvullende coachingsgesprekken. De teamsessies zijn gericht op teambuilding vanuit talentmanagement, het versterken van individuen en het helder krijgen van het ideaal van het team m.b.t. een aantal organisatieproblemen. Ik geef het bestuur advies ten aanzien van de organisatiestructuur en de samenwerking met de internationale organisatie. Het team geeft directeur en bestuur helderheid over wat zij nodig hebben om de organisatie in rustiger vaarwater te krijgen.

Analyse samenwerking school/ouders/kinderen

Een basisschool vraagt zich af hoe zij ervoor kan zorgen dat het aantal gesprekken tussen ouders en leerkrachten dat tot spanning leidt afneemt. Ik onderzoek de triade school/ouders/kind en voer gesprekken met 6 leerkrachten en 10 ouders. Ik vraag ieder van hem met behulp van Playmobil een tafelopstelling te maken van een goed verlopen gesprek en een niet goed verlopen gesprek. Mijn bevindingen verwerk ik in een rapport met adviezen t.a.v. de oudergesprekken. Ter afsluiting heb ik voor ouders en leerkrachten een World Café georganiseerd.

Begeleiding & Management

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.

Kwartiermaker doorontwikkeling sociaal team

Een gemeente heeft besloten het huidige sociaal team anders in te richten. Als kwartiermaker is mij gevraagd bestaande teams (jeugd, maatschappelijk werk, Wmo etc.) samen te voegen, met hen nadere invulling te geven aan de nieuwe visie en te zorgen dat de gezamenlijke inhoudelijke doorontwikkeling in beweging komt. Daarnaast is mij gevraagd advies te geven ten aanzien van de organisatievorm en ten aanzien van de brede toegang voor het sociaal domein.

Opbouwen buurtteamorganisatie

Lokalis is in 2014 (mede door mij) opgericht met de opdracht basishulp te verlenen aan Utrechtse gezinnen. Mijn werkzaamheden hadden betrekking op het ontwikkelen en vormgeven van een organisatie die aansluit bij de inhoudelijk opdracht en het vormgeven van de cocreatie met de gemeente Utrecht ten aanzien van de inhoudelijke transformatie-opdracht. Ik gaf leiding aan de afdeling organisatieontwikkeling (P&O, Communicatie, projectleiding).
Lokalis kent drie organisatieprincipes: zelfsturing, parellel organiseren en lerend organiseren, die onder mijn begeleiding vorm kregen. Bijvoorbeeld door het invoeren van talentmanagement, het ontwikkelen van een eigen verantwoordingscyclus en door op maat ontwikkelde werkvormen als Mini-Open Space, organisatie-evaluatie, rondom-feedback, stelsel-leerbijeenkomsten e.d.
Voor meer samenhang in ontwikkelopdrachten en beleidsontwikkelingen bij de gemeente, is er een nieuwe programmawerkwijze uitgedacht. Als voorzitter van de programmaraad/lid van het coördinatieteam van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugdzorg Utrecht, was ik daarnaast direct betrokken bij de  samenwerking tussen beleid, praktijk, onderwijs en wetenschap in de stad.

Ontwikkelen en invoeren nieuwe programmawerkwijze

Een organisatie met zelfsturende teams in een snel veranderende omgeving zoekt een manier om meer samenhang te brengen in de ontwikkelactiviteiten en te zorgen dat plannen ook tot resultaten leiden. De uitdrukkelijke wens is om medewerkers uit het primaire proces een centrale rol te geven in de ontwikkelopdrachten. Er is een programmawerkwijze ontwikkelt die passend is bij zelf organiseren en geïnspireerd is op Agile werken. De ontwikkelactiviteiten zijn ondergebracht in een beperkt aantal programma’s. Vanuit deze programma’s wordt vanuit klantbelang elk kwartaal door het programmateam bepaald aan welke acties prioriteit wordt gegeven en wie deze gaat uitvoeren.

Projectmanager digitaal consultatieplatform ASK

ASK Expertise is een digitaal platform waarin professionals in het brede sociaal domein elkaar op casusniveau en over organisatiegrenzen heen kunnen bevragen. ASK wil zo bijdragen aan snelle integrale en passende hulp in de directe buurt van bewoners.   Ik deed de overall projectleiding namens de twee buurtteamorganisaties en schakelde tussen gemeente, buurtteamorganisaties, softwareontwikkelaar en instellingen voor specialistische hulp. In 2017  is  ASK  breed getest binnen de stad Utrecht. Eind 2018 waren er  ca. 25 deelnemende organisaties.

Verandertraject en Fusie Zandbergen/Youké

Evenals veel andere jeugdzorginstellingen was Zandbergen in 2011 een naar binnen gerichte organisatie, nog niet ingericht op de aangekondigde transformatie van de jeugdzorg. In partnerschap met de directeur en het MT begeleidde ik de verandering naar een wendbare organisatie, met meer autonomie bij medewerkers en inhoud gedreven afdelingshoofden. Een organisatie waar mensen besef hebben van de veranderende wereld om hen heen en daarin verantwoordelijkheid nemen.

Later was ik actief betrokken bij de fusie met Trajectum tot Youké

Hoofd P&O en Communicatie

Een afdeling P&O was gereduceerd tot één adviseur P&O die ziek thuis zat. Er waren in één jaar tijd 3 hoofden P&O gekomen en gegaan. De afdeling is van onder af opnieuw opgebouwd en de administratie is er aan toegevoegd. De afdeling heeft de HR-aspecten van de reorganisatie en fusie goed begeleid en uitgevoerd en heeft invulling gegeven aan de opbouw van een gecertificeerde interne opleidingsacademie. De communicatieadviseurs zijn later toegevoegd en gecoacht om zich beter te positioneren in de organisatie.

Faciliteren & Lezingen & Trainingen

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.

Faciliteren betekenisvolle ontmoetingen (n= 20 - 500)

  • Werkbijeenkomsten medewerkers sociaal team Gorinchem
  • Werkbijeenkomst opstellen van strategische agenda Academische Werkplaats Transformatie Jeugdzorg Utrecht
  • Open Space bijeenkomst alle medewerkers Lokalis
  • Organisatiebrede organisatie-evaluatie Lokalis
  • Cocreatiebijeenkomsten i.s.m. de gemeente Utrecht
  • Transformatie- en simulatiebijeenkomsten i.s.m. de gemeente Utrecht
  • Missie- en visiebijeenkomsten (Worldcafé) medewerkers Zandbergen
  • Fusiefeest Youké
  • Inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers
  • Medewerkersbijeenkomsten organisatiebouw fusieorganisatie Youké

Lezing talentmanagement en zelfsturing voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft talentmanagement ingevoerd en is bezig met het lager beleggen van verantwoordelijkheden in de organisatie. Ter inspiratie heb ik een lezing gehouden over talentmanagement en zelfsturing bij Lokalis en een middag van hun MT-tweedaagse begeleid.

Train-de trainer talentmanagement

Middels een train-de-trainer talentmanagement hebben teammanagers geleerd talent en leervraag van medewerkers te  benoemen.

Trainingsmodules ‘verandermanagement’ en ‘adviesvaardigheden’ Zandbergen

In het kader van het management development programma bij Zandbergen heb ik de module ‘verandermanagement’ verzorgd vanuit het concept van de evoluerende organisatie. Voor de staffunctionarissen die deelname aan dit programma heb ik de module ‘adviesvaardigheden’ verzorgd.